Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing op www.litebody.com, www.lite-body.com en www.litebody.nl

LITE-BODY B.V. dankt u voor de interesse die u toont in onze website. Uw toegang tot de Lite-Body B.V. website is onderworpen aan de volgende voorwaarden en aan alle wetten die deze materie betreffen. De informatie die aanwezig is op deze website is het onderwerp van een clausule van niet-aansprakelijkheid.

 

Artikel 1: ALGEMEEN

Door de website van Lite-Body B.V. te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze Algemene Leveringsvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud.
Indien een van de bepalingen van deze voorwaarden niet toepasbaar blijkt te zijn, of in strijd met dwingende wettelijke bepalingen, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen.

 

Artikel 2: GEBRUIK VAN DE WEBSITE - AUTEURSRECHTEN

De gebruiker erkend formeel dat de voorstelling, de inhoud en alle informatie en gegevens van de website van Lite-Body B.V. beschermd zijn door auteursrechten, octrooirechten en merkenrechten, en eigendom zijn van Lite-Body B.V. en haar informatieverstrekkers.
De voorstelling, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, wijziging en ieder gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van de website van Lite-Body B.V. is verboden zonder voorafgaande schrifteljke toestemming van Lite-Body B.V. Het is eveneens verboden de informatie van de website te misbruiken voor ongeoorloofde doeleinden of op te slaan op elektronische wijze, met uitzondering van de automatische registratie in het cachegeheugen van de browser.
De gebruiker zal de website van Lite-Body B.V. niet gebruiken op een manier die mogelijk strijdig is met de goede zeden, om schade te berokkenen aan derden of om afbreuk te doen aan het imago van Lite-Body B.V. met name door het toevoegen van verkeerde, kwetsende of beledigende informatie.

 

Artikel 3: INFORMATIE

De informatie wordt aangeboden aan de gebruiker in zijn 'ruwe' vorm, zonder uitgesproken of onuitgesproken garantie en maakt deel uit van een gratis dienst aan het publiek. De informatie is afkomstig van zo betrouwbaar mogelijke bronnen en zijn het onderwerp van een onderzoek binnen redelijke grenzen. Lite-Body B.V. zal naar haar beste vermogen de gemelde fouten corrigeren. Lite-Body B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van verkeerde of weggelaten informatie, geleverd door Lite-Body B.V. of door derden en aangeboden aan de gebruiker via de website van Lite-Body B.V.. Lite-Body B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beslissingen of handelingen van de gebruiker van de website die gebaseerd zijn op de verstrekte informatie of gegevens.

 

Artikel 4: HYPERLINKS

Het is mogelijk dat de Lite-Body B.V. website een of meerdere links naar een andere website bevat die voor de gebruiker interessant kan zijn. Desalniettemin is een dergelijke link slechts ter informatie voor de gebruiker geplaatst en Lite-Body B.V. geeft geen enkele garantie betreffende welke andere website dan ook waarvan de gebruiker via de website van Lite-Body B.V. toegang kan krijgen. De aanwezigheid van dergelijke links betekent op generlei wijze dat Lite-Body B.V. het eens is met hun inhoud of enige verantwoordelijkheid neemt voor de inhoud van deze andere websites.

 

Artikel 5: AANVAARDING

De klant van Lite-Body B.V. aanvaardt deze Algemene Leveringsvoorwaarden indien de klant: Een bestelling plaatst bij Lite-Body B.V. óf Lite-Body B.V. machtigt tot afschrijving van het bestelbedrag van de bank- of girorekening van de klant. De klant erkent door het plaatsen van een bestelling voldoende te zijn ingelicht door Lite-Body B.V. of hoe dan ook voldoende op de hoogte te zijn dat de bestelde diensten en/of producten overeenstemmen met zijn noden en zijn verwachtingen.

 

Artikel 6: LITE-BODY SERVICE

6.1 Procedure
De klant van Lite-Body B.V. heeft de in Artikel 7 omschreven rechten. Indien de klant één van deze rechten wil uitoefenen dient de klant ALTIJD eerst contact op te nemen met Lite-Body B.V. via het e-mailcontactformulier op www@lite-body.com of www@litebody.nl of per telefoon op het gratis nummer: 0800-LITE-BODY (0800-54832639).
6.2 Retouren
Producten kunnen tot 8 dagen na ontvangst, mits onbeschadigd en ongeopend naar ons adres worden teruggezonden onder vermelding van uw klant- en ordernummer. De rechten van de klant zoals beschreven in Artikel 7 blijven echter geheel van kracht.

 

Artikel 7: RECHTEN VAN DE KLANT

Om onderstaande rechten te kunnen uitoefenen dient de klant het gestelde in Artikel 6 zorgvuldig in acht te nemen.
7.1 Herstellevering
De klant is gerechtigd kosteloos een nieuw product van Lite-Body B.V. te ontvangen indien de klant een beschadigd of een niet besteld product ontvangt.
7.2. Terugstorting
De klant is gerechtigd van Lite-Body B.V. terugstorting binnen vijf werkdagen te ontvangen van een betaling, afschrijving of overschrijving indien deze betaling, afschrijving of overschrijving ten onrechte heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 8: BESTELLING EN LEVERING

8.1 Bestelling
Een bestelling is gedefinieerd als één bestelling die leidt tot al of niet herhaalde levering van producten.
8.2 Levering
Na de bestelling van de klant wordt het pakket of producten geleverd (of afgehaald) binnen een redelijke termijn van 5 dagen na Lite-Body B.V.’s ontvangst van de volledige betaling. In het uitzonderlijke geval dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is zal er per e-mail of telefonisch contact met u worden opgenomen.
8.3 Klacht
Indien u klachten heeft over een door ons geleverd product, zullen wij er alles aan doen die naar uw tevredenheid op te lossen. U kunt een klacht indienen via e-mail, of schriftelijk. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard dan ook, dient om geldig te zijn door de klant binnen de 8 dagen vanaf de levering der goederen te worden bekend gemaakt aan Lite-Body B.V. Na deze termijn, worden de goederen geacht aanvaard te zijn.
8.4 Eigendom
Lite-Body B.V. zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Lite-Body B.V. voor rekening en risico van Lite-Body B.V. Het eigendom van de producten gaat bij betaling aan Lite Body B.V. van Lite-Body B.V. over naar de klant.
8.5 Retourzendingen
Indien de klant overgaat tot het terugzenden van de producten, zullen de verzendkosten voor zijn rekening zijn.

 

Artikel 9: BETALING

9.1 Afschrijving/Betaling
Verschuldigde bedragen worden afgeschreven van de door de klant aangegeven bank- of girorekening of betaald door de klant na ontvangst per mail of fax van de Lite-Body B.V. factuur.
9.2 Overschrijving
Een betaling die niet binnen de gestelde termijn kan worden afgeschreven of door de klant wordt gestorneerd leidt niet tot het uitoefenen door de klant van één of meerdere rechten van de klant zoals genoemd in Artikel 7. Het leidt slechts tot een vordering van Lite-Body B.V. op de klant. Lite-Body B.V. zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. De klant is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De klant dient het openstaande bedrag (vermeerderd met € 7,50 administratiekosten) direct over te maken aan Lite-Body B.V., rekeningnummer 57.29.29.269, ten name van Lite-Body B.V. te Veenendaal.
9.3 Incasso
Lite-Body B.V. is gerechtigd de vordering (inclusief wettelijke rente en in rede te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke inning) over te dragen aan een incassobureau. Eén en ander geldt onverminderd het bepaalde in Artikelen 9.1 en 9.2. van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

 

Artikel 10: PERSOONSGEGEVENS

10.1 Wet Bescherming Persoonsgegevens
Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Lite-Body B.V. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Lite-Body B.V. Met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens kan Lite-Body B.V. klantgegevens aan derden ter beschikking stellen. De verwerking en het beheer van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
10.2 Uitsluiting
Creditcard-, bank- of girorekeningnummer gegevens van de klant zullen door Lite-Body B.V. nooit op enige wijze aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 11: GARANTIE

11.1 Producten
Lite-Body B.V. garandeert dat de door haar geleverde producten de eigenschappen bevatten zoals die staan vermeld op de specificaties van het product.
11.2 Garantietermijn
De garantietermijn is bepaald door de houdbaarheidstermijn van de producten.
11.3 Fabrikanten en leveranciers
Op de door Lite-Body B.V. geleverde producten wordt uitsluitend garantie gegeven zoals die door de desbetreffende fabrikant c.q. leveranciers jegens Lite-Body B.V. is verleend.

 

Artikel 12: AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Productaansprakelijkheid
Ten aanzien van eventuele productaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van Lite-Body B.V. beperkt tot het bedrag dat haar schadeverzekering bij een gegrond verklaarde claim uitkeert.
12.2 Indirecte schade
De aansprakelijkheid van Lite-Body B.V. (anders dan productaansprakelijkheid) is beperkt tot directe schade en het bedrag van de netto factuurwaarde van het product. Lite-Body B.V. is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade.
12.3 Gevolgschade
Onverminderd het bepaalde in artikelen 12.1 en 12.2 kan Lite-Body B.V. nooit worden aangesproken voor enige vorm van gevolgschade die voortvloeit uit de door haar verrichte leveringen.

 

Artikel 13. ALGEMEEN

13.1 Lite-Body ®
Is een geregistreerd handelsmerk van Lite-Body B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht, Nederland onder het nummer 30224271.
Lite-Body B.V. is gevestigd aan de Walenburg 8, 3904 JM te Veenendaal.
Dit is tevens het correspondentieadres.
13.2 Adreswijziging
De klant dient Lite-Body B.V. terstond van verhuizing op de hoogte te stellen. Doet de klant dit niet dan kan Lite-Body B.V. niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade die voortvloeit uit het bezorgen van bestelde producten op het haar laatst bekende adres.
13.3 Bewijs
De administratie van Lite-Body B.V. geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van geplaatste bestelling door klant, de verrichte betalingen en de verrichte leveringen. Lite-Body B.V. behoudt zich dienaangaande het recht voor om de telefonische gesprekken die met de klant worden gevoerd op te nemen en deze als bewijs te gebruiken indien er een geschil ontstaat tussen partijen.
13.4 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Lite-Body B.V. behoudt zich het recht voor de huidige algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Derhalve verzoeken wij u onze algemene voorwaarden op reguliere basis door te nemen.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken